Lagere school

1ste leerjaar - L1

In het eerste leerjaar leren we bij wiskunde splitsen en + en - tot 20. Ook proeven we van de helft (delen) en het dubbel (vermenigvuldigen).  We oefenen met de klok het uur en het halfuur zowel digitaal als analoog.  Ook leren we over de kilogram, meter en liter en betalen we in ons klaswinkeltje met centjes en euro's tot 20.  Via kleuropdrachten en spelletjes komen: begrippen vormen, klasplattegrond, spiegelbeeld, symmetrie, evenwijdig, loodrecht, blokkenbouwsels... ook aan bod. Voor Nederlands lezen en schrijven wij alle letters van het alfabet (uitgezonderd x, q en y), tweeklanken (aa, ee, oo, uu, au, ou, ui, eu, ie, ij, ei) en ng van ring, nk van bank, sch van schip en ch van licht! Naast vooral het technisch lezen inoefenen, besteden we naar het einde toe veel aandacht aan begrijpend lezen.  Na de krokusvakantie starten we ook met tutorlezen (een leerling van het 4de lj leest met een leerling van het 1st lj), en lezen we in de klas in groepjes op hun leesniveau om zo het leestempo te verhogen en om leesplezier te creëren!

Geregeld komt onze Franse muis Pistache op bezoek. Zij laat ons proeven van de Franse taal door leuke verhaaltjes en doe-opdrachtjes. Ook werken we regelmatig aan de computer met o.a. computermeester, werken we zelfstandig aan contractwerk  en genieten we wekelijks van hoekenwerk. Tijdens de lessen WO (wereldoriëntatie) werken we rond thema's die heel dicht bij hun leefwereld aanleunen.

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen we huiswerk mee, zo blijft er de andere dagen nog tijd over voor hobby's en......spelen! Vanaf het eerste leerjaar werken onze juffen in alle klassen van de lagere school met een digitaal bord! Vanaf het eerste leerjaar gaan we elke twee weken zwemmen.

 

2de leerjaar - L2

In het tweede leerjaar herhalen we het optellen en aftrekken tot 20. Eenmaal we deze leerstof terug onder de knie hebben, rekenen wij verder tot 100.  Hierbij maken we gebruik van het honderdveld, de getallenlijn en MAB-materiaal. Wat helemaal nieuw is, zijn de tafels tot 10. We leren zowel de maal- als de deeltafels. We blijven ook oefenen op het lezen (zowel technisch als begrijpend lezen), proberen ons leesniveau te verbeteren en we zetten ook in op leesplezier. In de klas wordt er dagelijks gelezen en we motiveren de kinderen om thuis ook te lezen. We lezen zowel in de handboeken als in onze zelfgekozen lees-, weet-, prenten- en gedichtenboeken uit de klas-, school- of gemeentelijke bibliotheek. Onze juf leest ook regelmatig voor. We oefenen ook op ons handschrift.  

Zo leren we dit jaar de hoofdletters schrijven. We doen ons best om steeds netjes en leesbaar te werken. Eén keer in de week hebben we hoekenwerk. Dan mogen de kinderen kiezen in welke hoek ze dat lesuurtje willen werken. Ze kunnen ze de keuze maken uit: de schrijfhoek, leeshoek, taalhoek, tafelhoek, luisterhoek, computerhoek, praathoek, wo-hoek, spelletjeshoek, bouwhoek, tekenhoek, knutselhoek… Tijdens dit uurtje oefenen we soms nog even samen met de juf in de hulphoek. Gedurende de week hebben we ook contractwerk, dit om het zelfstandig werken te bevorderen en te leren plannen. Op deze momenten proberen de leerlingen hun taakjes te plannen en binnen de afgesproken tijd af te werken. Bij deze taken wordt er ook geregeld gebruik gemaakt van een correctiesleutel. Zo leren de kinderen om hun eigen werk kritisch na te kijken. Bij de opdrachten van het contractwerk gebeurt het vaak dat de leerlingen taken op maat krijgen. Zo wordt er voor en na een toets gedifferentieerd. Zo kan het zijn dat uw kind soms herhalings- of verdiepingsoefeningen maakt met eventuele hulp van de juf of een klasgenootje. In onze lessen wereldoriëntatie werken we rond de kalender met de seizoenen, het jaar, de dagen van de week en de datum. Elk seizoen wordt ook nog apart behandeld.

We leren over gezonde voeding, we maken appelmoes en we gaan zelf aan de slag in onze eigen moestuin. We brengen een bezoekje aan een melkveebedrijf. We gaan een kijkje nemen in een kasteel en gaan op wandel in het bos. Gedurende het jaar werken wij rond sociale vaardigheden. We leren samenwerken en samen spelen. We leren dat iedereen anders is en als we ergens een onenigheid hebben, leren we hoe we dit kunnen oplossen en eventueel in de toekomst kunnen voorkomen.  Elke maandag maken we een nieuwe takenkalender op. Zo heeft iedereen een taakje in onze klas en werken we samen aan een goed klasklimaat. In de klas werken wij ook geregeld aan de computer. We werken aan onze taken die de juf heeft klaargezet voor ons op “Bingel” (zo wordt er gedifferentieerd gewerkt aan de specifieke noden van ieder kind) en we krijgen ook de kans om vrij te oefenen op het eiland of we krijgen een ICT-opdracht. Ook in het tweede leerjaar breiden we onze Franse woordenschat op een speelse manier verder uit. Op maandag starten wij de dag met een praatkring. Hier kunnen de leerlingen vertellen over wat ze in het weekend gedaan hebben. Twee kinderen hebben in het weekend de babbelbox meegekregen en hebben hun vertelmoment uitgebreider voorbereid voor de klas.

Een keer in de week gaan we turnen met de meester. Het tweede sportmoment is ofwel zwemmen ofwel turnen met de juf. Twee keer in de week krijgen de leerlingen les van onze bijzondere leermeesters. In onze lessen muzische vorming laten we alle vakonderdelen aan bod komen. We werken rond beeld door te schilderen, tekenen, knutselen,... We gaan kijken naar een toneel en spelen ook zelf dramaspelletjes. We spelen bewegingsspelletjes. We luisteren naar muziek, zingen liedjes, musiceren met muziekinstrumenten,...

 

3de leerjaar - L3

In het derde leerjaar ligt de nadruk bij wiskunde op het optellen en aftrekken tot 1000. Concreet betekent dit dat alle mogelijke gevallen aan bod komen, dwz zonder brug en met brug. Ook door elkaar wordt deze leerstof ingeoefend. Dit wordt uiteraard stilaan opgebouwd. De leerstof van het tweede leerjaar, + en – tot 100 zonder en met brug wordt in het begin van het schooljaar even opgefrist. Kort erna beginnen we tot 1000, van makkelijk naar moeilijk. Bij dit soort oefeningen krijgen de leerlingen vaak individuele begeleiding. Samen verbeteren, leren van elkaar en leren uit onze fouten is hier de boodschap. Gans deze leerstof wordt aangebracht de eerste maanden van het schooljaar, maar de rest van het jaar verder ingeoefend. Ook de tafels t/m 10, die aangebracht werden in het 2e leerjaar, worden tot en met kerstmis verder ingeoefend in de klas en uiteraard ook thuis. Het is dan ook zeer belangrijk dat deze voldoende geautomatiseerd zijn aangezien in het derde leerjaar hierop verder gebouwd wordt. Zo maken we oefeningen zoals vb 253x3 en 864:4, namelijk uitbreiding van de maal –en deeltafels.  Nieuw in het derde is het cijferen. Ook hier komen onze tafels goed van pas. Zowel optellen, aftrekken, vermenigvuldigen als delen leren we onder elkaar uitrekenen. 

Verder oefenen we breuken, lengte -en inhoudsmaten en de klok in, zowel digitaal als analoog en tot op 1 minuut nauwkeurig. Ook oriëntatie komt aan bod en inzicht in blokkenbouwsels. Voor taal oefenen we zowel het technisch lezen als het begrijpend lezen, maar we focussen ons vooral ook op het begrijpen van een tekst/verhaal. Begrijpend lezen houdt niet enkel in antwoorden op inhoudsvragen, maar ook verwijswoorden, oorzaak en gevolg, tabellen, sleutelwoorden … zijn er een onderdeel van.                                                                                                              
We leren alfabetisch rangschikken, worden steeds gewezen op hoofdletters en passen deze nu ook overal toe waar nodig (automatisatie), ook aan ons handschrift wordt nog aandacht besteed, het correct vormen van kleine letters en hoofdletters wordt opnieuw herhaald. De hoofdregel voor spelling in het derde leerjaar is het verenkelen en verdubbelen. Deze wordt al vrij snel aangebracht en het ganse schooljaar ingeoefend. Ook tijdens andere lessen wordt hier vaak aandacht aan besteed. Voor de rest van spelling is het vooral herhaling en verdere inoefening van de regels die in het tweede werden aangebracht, maar dan met meerlettergrepige woorden en meerdere regels/moeilijkheden per woord. Correct leren zinnen bouwen is van groot belang in het derde leerjaar, niet alleen voor het schrijven van opstelletjes, maar ook voor het beantwoorden van inhoudsvragen (begrijpend lezen), actualiteit en later ook de boekbespreking. Tijdens dit schooljaar gebeurt het bespreken van actua en boeken nog niet zo uitgebreid als in het vierde leerjaar, maar de aanzet is er al. Spannend allemaal! Jullie kindjes worden groot!

Bingel gebruiken we als extra differentiatie –en remediëringshulpmiddel. Tablets zijn hierbij handig. Voor de klassikale uitleg maakt de juf gebruik van het smartboard in de klas. Wekelijks genieten we van hoekenwerk. Ook kan het zijn dat tijdens dit uur leerlingen worden bijgewerkt die afwezig waren of iets niet helemaal goed begrepen hebben. Dit kan met hulp van de juf of hulp van elkaar. Leren uit onze fouten is de rode draad door heel het derde leerjaar. In ons contract werken we 3 keer 25 minuten per week. De opdrachtjes kunnen verschillen van kind tot kind. Voor WO verdiepen we ons in de 20ste-21e eeuw, gezonde voeding (voedingsdriehoek), leren we een plattegrond hanteren, maken we een oriëntatieloop door Heist en leren we Heist-op-den-Berg samen met zijn buur –en randgemeenten beter kennen, … Voila, een klein stukje uit het aanbod dat we bieden. Gelukkig krijgt onze creatieve kant ook kans op ontplooiing. Tijdens toneel, dans, knutselen, … wordt er heel wat plezier gemaakt.
We leren ook hoe we moeten leren (leren leren) en hoe we onze taken en lessen kunnen plannen. Daarom schrijft de juf het agenda een week, soms 2 weken op voorhand in. Op die manier kan er nog genoeg tijd over blijven voor vrije tijd en/of een leuke hobby.

 

4de leerjaar - L4

In het 4de leerjaar oefenen we op +, -, x en : tot 100 000. Vanaf dit leerjaar rekenen we met kommagetallen. Verder oefenen we de klok nog extra in (tot op 1 sec. nauwkeurig), leren we over schaal, omtrek en oppervlakte. Ook probeert de juf ons wat ruimtelijk inzicht bij te brengen (werken met kaarten en plattegronden, 3-dimensionale blokkenbouwsels, …) Voor Nederlands oefenen we hard op het correct en foutloos schrijven (spelling) en leren we verschillende spellingsregels en de regels van werkwoorden in de tegenwoordige tijd. We schrijven verslagjes, bedenken verhaaltjes, werken aan projectjes, … Spreekbeurten (kort of lang) vinden we ook tof! Voor wereldoriëntatie (W.O.) werken we doorheen het schooljaar ook in projecten. We ontdekken, zoeken op en doen ervaringen op. Samenwerken en verdraagzaamheid staan hier dus ook centraal. Naast de cognitieve vakken ontplooien we natuurlijk ook onze creativiteit, ons muzikaal talent en wanen we ons “steracteurs in spé! Elke week praten we samen over de gebeurtenissen in onze omgeving, ons land of de wereld alsook over onze interesses en talenten tijdens “actualiteit”. Tijdens hoekenwerk ontplooien we onze interesses nog wat verder of werken nog enkele lessen bij met de hulp van de leerkracht of een ander vriendje.

Computertalenten zijn we na het 4de leerjaar allemaal! We oefenen onze lesjes in m.b.v. de computer. We werken met verschillende programma’s, sturen e-mails en krijgen speciale les op maat via “Bingel”. In het 4de leerjaar oefenen we ook om Frans te spreken aan de hand van leuke spelletjes. We kunnen op het einde van het 4de leerjaar al een aardig mondje Frans spreken. We leren ook hoe we moeten leren (leren leren) en hoe we onze taken en lessen kunnen plannen. Daarom schrijft de leerkracht de agenda soms 2 tot 3 weken op voorhand in.

We krijgen net voldoende huiswerk om, mits een goede planning, nog tijd over te houden voor vrije tijd of een leuke hobby! In het 4de leerjaar werken we met een smartboard, pc’s  en dootabs om interactief leren te optimaliseren.

 

5de leerjaar - L5

Vanaf de 3e kleuterklas hebben we al kunnen proeven van de Franse taal op een speelse manier. In het 5e leerjaar gaan we ons helemaal verdiepen in het Frans. Het communicatieve aspect staat centraal in onze methode. We leren vlot Frans spreken en schrijven en evalueren dit op regelmatige basis. Tijdens de wiskundeles leren we tellen en rekenen tot en met miljoenen. Zelfs kommagetallen vormen al geen problemen meer. Ook in het cijferen gaan we ons meer en meer verdiepen. We leren ook hoe we breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en zelfs delen. We leren eveneens om perfect de omtrek en oppervlakte van verschillende meetkundige figuren te berekenen. Voor spelling werken we wekelijks een woordpakket af, waarna er ook steeds een dictee volgt. Ook aan de werkwoorden blijven we veel aandacht besteden.

Tijdens de WO-lessen werken we rond verschillende onderwerpen. We gaan geregeld zelf dingen uitproberen tijdens de WO-lessen. Jaarlijks plannen we een aantal uitstappen in het kader van WO.

In het begin van het schooljaar maken we kennis met de dode hoek in het verkeer. Dit wordt ons eerst aangeboden aan de hand van theorielessen, die we dan later omzetten in de praktijk.

In onze klas kunnen we tijdens de individuele opdrachten steeds de computer gebruiken om extra te oefenen voor taal, spelling, wiskunde, Frans, WO, …

Zoals in de voorgaande jaren staat er iedere week een uurtje hoekenwerk geprogrammeerd in het lessenrooster. Ook doen we geregeld aan contractwerk. Dit geeft ons de kans om individueel en in groep de gezien leerstof in te oefenen.

Wat we zeker niet mogen vergeten zijn de openluchtklassen/zeeklassen samen met het 6e leerjaar. Het ene jaar gaan we naar de zee, het volgende jaar op openluchtklassen. Een hele week lang weg van thuis waarin we bedolven worden met sport, spel en natuurlijk ontspanning.

 

6de leerjaar - L6

In het zesde leerjaar gaan we de leerstof van het vijfde leerjaar verder uitdiepen voor de vakken Nederlands, wiskunde en Frans. Voor Frans werken we aan vocabulaire en grammaire maar babbelen we er vooral in het Frans op los. De lessen W.O. zijn gebundeld in projecten, zoals bv. MEGA, Leren kiezen, uitvindingen, een reis door de tijd, seksuele opvoeding… Hier wordt veel samengewerkt met verschillende organisaties en instanties van buiten de school. (bv. Politie, CLB, middelbare scholen, …). Op het einde van het 6de leerjaar nemen wij deel aan het fietsexamen in onze gemeente.

De computer wordt dagelijks tijdens alle lessen gebruikt om leerstof verder in te oefenen, opzoekwerk, een PowerPointpresentatie te maken voor een spreekbeurt, … Er wordt aan contractwerk gedaan. Ons wekelijks uurtje hoekenwerk wordt verder gezet zoals in alle andere klassen. Het zesde leerjaar sluiten we af met een afscheidsfeest waar alle leerlingen hun talent mogen tonen. We gaan jaarlijks op zee- en openluchtklassen samen met het vijfde leerjaar.