Huiswerkbeleid

De agenda is een belangrijke link tussen de school en thuis. Deze wordt gebruikt om het volgende te noteren:

 • Huiswerk 
 • Opmerkingen en/of nota’s van ouders of leerkrachten.

 

 • Vrijdag of maandag wordt de agenda ingeschreven voor een ganse week.  Wij willen de leerlingen hun zelfstandigheid bevorderen door hen te leren plannen om het huiswerk te maken en de lessen te leren. 
 • Maandag, dinsdag en donderdag zijn onze vaste huiswerkdagen voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 3de leerjaar (met uitzondering van de toetsenperiode).
 • Voor kinderen van het 4de , 5de en 6de leerjaar is huiswerk dagelijks mogelijk. 
 • De opdrachten kunnen heel verschillend zijn: rekenopdrachten, taal, opzoekwerk … maar lezen komt zeker elke dag terug in het 1ste leerjaar.

 

Het kleine “abc” voor huiswerkbegeleiding:

 • Afspreken

  • Vaste huiswerkplaats
  • Vast huiswerkmoment
 • Bemoedigen
  • Interesse tonen
  • Ondersteunen van het huiswerkproces
 • Controleren
  • Controle of huiswerk gemaakt is
  • Stimuleren tot zelfcontrole
  • Controle of huiswerk haalbaar is

pdf bestandVisie huiswerkbeleid 't Wensbos (265 kB)

Levensbeschouwelijke vakken

Vanaf het eerste leerjaar kan u voor een levensbeschouwelijke cursus kiezen. Deze cursus leert uw kind de waarden en normen die overeenkomen met uw levensbeschouwing. De leerlingen volgen twee lesuren per week een levensbeschouwelijk vak.

De lessen zedenleer en godsdienst vertrekken allebei vanuit de leefwereld van het kind. Dit met aandacht voor gevoelens, sociale vaardigheden en respect voor andere godsdiensten en levensopvattingen. Elke overtuiging geeft hieraan, vanuit zijn eigen visie, een ander invulling.

 

Rooms Katholieke Godsdienst (Juf Min)

Tijdens de godsdienstlessen leren de leerlingen over Jezus, Maria en andere bijbelfiguren aan de hand van evangelieverhalen. De leerlingen maken ook kennis met oudere Bijbelverhalen over de schepping, Jozef, Mozes, Elias,... Er wordt stilgestaan bij symbolen en sacramenten, kerkelijke gebruiken en feesten van de katholieke kerk. Tevens wordt er informatie verstrekt over symbolen, gebruiken en feesten bij andere religies en levensbeschouwingen. Ook andere thema’s zoals gevoelens, lichaam, natuur, vrede, engagement enz. komen aan bod. Veel aandacht wordt besteed aan een christelijke levenshouding die getuigt van respect, geloof, eerlijkheid en samenwerking.

In het 2de lj. kunnen de leerlingen hun Eerste Communie doen. De voorbereiding hiervoor gebeurt in samenwerking met de parochie. Voor de juiste datum kan u contact opnemen met de juf Katholieke Godsdienst.

In het 6de lj. kunnen de leerlingen hun Plechtige Communie of Heilig Vormsel doen. De voorbereiding hiervoor gebeurt in samenwerking met de parochie. Voor de juiste datum kan u contact opnemen met de juf Katholieke Godsdienst.

 

Niet-confessionele zedenleer (juf Joriska)

In de lessen zedenleer leren we aan de hand van thema’s, maatschappelijke en persoonlijke problemen op een kritische manier beoordelen. Het is de bedoeling de kinderen voldoende bagage mee te geven om te kunnen oordelen door middel van vrij onderzoek. Zo leert het kind zelf keuzes maken en een eigen mening vormen. De “mens” staat hierbij altijd centraal.

In zedenleer , vieren we 2 grote stappen in het leven van het kind:

 • Het “Lentefeest”: de stap van de kleuter- naar de lagere school (1ste ljr)
 • Het “Feest Vrijzinnige Jeugd”: de stap van het kind naar jonge volwassene (6de ljr).

Wat doen we in onze lessen?

 • We leren van alles over ons zelf en over wat mensen denken en doen.
 • We leren ons inleven in de gedachten en gevoelens van anderen.
 • We leren onze eigen gevoelens onderzoeken.

Hoe doen we dat?

 • Via allerlei gespreksvormen leren we de meningen en argumenten van anderen kennen en begrijpen.
 • We leren dus op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

(Voor de juiste data van deze feesten kan u contact opnemen met de juf zedenleer.)

 

PEGO (juf Bieke)

Wist je dat:

 • PEGO staat voor Protestants Evangelisch Godsdienst onderwijs?
 • Het PEGO open staat voor iedereen, ongeacht de kerkelijke of levensbeschouwelijke achtergrond?
 • De leerkracht PEGO bouwstenen aanreikt om te komen tot een christelijke levensbeschouwing?
 • De kinderen leren omgaan met de grote diversiteit in de samenleving om hen heen?
 • We onze klasbeer, beertje Esther, meestal op bezoek hebben tijdens de les?
 • We regelmatig creatieve werkvormen zoals knutselen, kleuren, liedjes, rollenspel,...gebruiken in onze lessen om onze Bijbelverhalen en de bijhorende leerstof te leren?
 • We binnen PEGO meestal met hele kleine klasjes werken?
 • Als je nog meer wil weten over PEGO, je terecht kan op de site www.pegosite.be?

 

Islamitische godsdienst (juf Illham)

Tijdens de islamlessen besteden we aandacht aan een variëteit van geloofsaspecten die aan de basis liggen bij norm- en  waardebepaling in het licht van de islam.

Inhoudelijk wordt het vak islam onderverdeeld in volgende thema's:

 • Geloofsleer
 • Aanbidding
 • Godsdienst en cultuur
 • Zedelijkheid
 • Koran
 • Het leven van de profeet

Aan de hand van deze thema's gaan we dieper in op topics als respect, eerlijkheid; geloof, gelijkheid, liefde, behulpzaamheid en verbondenheid. Er wordt hier gestreefd naar een goed begrip van deze thema’s; alsook de praktische invulling hiervan in het dagelijkse leven. In het vak islam bekijken we ook de gelijkenissen met andere levensbeschouwingen en benaderen we geloof vanuit een breder context.

 

Verkeersopvoeding

Visie:

 

Wij willen dat onze leerlingen zich verkeersveilig kunnen verplaatsen en gedragen in het verkeer.

 

 

Hoe streven we naar dit doel:

 

 • Vanaf de eerste kleuterklas wordt er via lessen en activiteiten aan verkeer gewerkt. Op het einde van deze lessenreeks leggen de kleuters / leerlingen een parcours af waarin ze de aangeleerde zaken toepassen en kunnen ze een brevet verdienen.
 • De leerkrachten en leerlingen verplaatsen zich op regelmatige tijdstippen te voet bv uitstap naar bos, Cultuurcentrum, bibliotheek, … . Op deze momenten wordt er aandacht gegeven aan het veilig verplaatsen en gedragen in het verkeer.
 • De leerkrachten en leerlingen van de derde graad (occasioneel 4de leerjaar) verplaatsen zich op regelmatige tijdstippen met de fiets bv oefenen voor fietsexamen, op uitstap,… . Op deze momenten wordt er aandacht gegeven aan het veilig verplaatsen en gedragen in het verkeer.
 • De leerkrachten en leerlingen verplaatsen zich op regelmatige tijdstippen met de schoolbus bv naar zwembad, sportdag, schoolreis,… . Op deze manier leren ze veilig in- en uitstappen, zich te gedragen in een (school)bus en wordt er aandacht geschonken aan het veilig en snel evacueren van de schoolbus.
 • De school verplicht de leerkrachten/begeleiders en leerlingen om een fluohesje en fietshelm te dragen bij uitstappen.
 • De school neemt deel aan ‘Helm op fluo top’. Hierbij wordt er tijdens de donkere maanden (tussen herfstvakantie en krokusvakantie) gestimuleerd dat leerlingen hun fluohesje dragen bij het naar school komen en naar huis gaan. Ook het dragen van een fietshelm wordt gestimuleerd. Leerlingen kunnen via een persoonlijke verzamelkaart beloningen verdienen bv uitstap naar Planckendael,… .
 • De school neemt deel aan ‘Sam de verkeersslang’. Hierbij wordt er gestimuleerd om te voet of met de fiets of via carpoolen naar school te komen. Op deze manier proberen we het autoverkeer aan de schoolpoort te verminderen. De leerlingen kunnen beloningen verdienen zoals extra speeltijd, vrij zwemmen,… .
 • De school werkt via de MEGA-scholen mee aan verkeersprojecten van de gemeente (dodehoek, fietsexamen, terugkomdag,… ).
 • De school organiseert een ‘dag op wieltjes’. Die dag mogen de leerlingen hun fiets, step,… meebrengen naar de school en worden er activiteiten gedaan op de speelplaats.
 • De school biedt bij de kleuters (en bij mooi weer) de mogelijkheid aan om tijdens de speeltijden te fietsen, steppen,… om zo hun fietsvaardigheid te oefenen.

 

 

Samenwerking met oudervereniging:

 • Elke nieuwe leerling krijgt van de oudervereniging een fluohesje.
 • De ouders kunnen ook steeds een nieuw fluohesje aankopen.

 

 

Samenwerking met de ouders:

 

 • De school informeert de ouders omtrent verkeer en mobiliteit via verschillende kanalen bv weekbericht, prikbord (posters, Sam de verkeersslang), facebook, brieven.
 • De school vraagt aan de ouders om zoveel mogelijk achteraan te parkeren.
 • De school vraagt hulp aan ouders om de leerlingen mee te begeleiden bij uitstappen wanneer zij zich verplaatsen in het verkeer.
 • De school vraagt hulp aan ouders om toezichthouder te zijn bij het voetgangersbrevet goud en fietsbrevet goud (fietsexamen).

 

 

Specifiek per klas:

Kleuters:

Zie werking kleuters verkeersopvoeding

 

1ste leerjaar:

 • Oefenen voor voetgangersbrevet zilver: in beschermde omgeving:
 • Stappen op een berm / fietspad / fietsvoetpad als er geen voetpad is
 • Oversteken op een zebrapad
 • Oefenen voor fietsbrevet brons: in beschermde omgeving:
 • Rechtdoor rijden
 • Evenwicht houden / traag rijden

 

2de leerjaar:

 • Oefenen voor voetgangersbrevet zilver: in beschermde omgeving:
 • Langs een hindernis stappen die het voetpad deels verspert
 • Oversteken op een veilige plaats
 • Afname voetgangersbrevet zilver in beschermde omgeving:
 • Oefenen voor fietsbrevet brons: in beschermde omgeving:
 • Slalommen
 • Stoppen en afstappen

 

3de leerjaar:

 • Oefenen voor voetgangersbrevet goud: in beschermde omgeving:
 • Rond een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert
 • Oversteken op een zebrapad
 • Oversteken op de veiligste plaats
 • Oversteken op een kruispunt
 • Oversteken tussen geparkeerde auto’s
 • Afname fietsbrevet brons in beschermde omgeving:
 • Oefenen voor fietsbrevet zilver: in beschermde omgeving:
 • Omkijken over de linkerschouder
 • Slalommen op korte afstand
 • Arm uitsteken
 • Project WO waarbij de leerlingen een route uitstippelen en deze routes ook uitvoeren in het verkeer.

 

4de leerjaar:

 • Oefenen voor voetgangersbrevet goud: in het echte verkeer:
 • Rond een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert
 • Oversteken op een zebrapad
 • Oversteken op de veiligste plaats
 • Oversteken op een kruispunt
 • Oversteken tussen geparkeerde auto’s
 • Afname voetgangersbrevet goud in het echte verkeer
 • Oefenen voor het fietsbrevet zilver: in beschermde omgeving:
 • Over oneffen terrein rijden
 • Rekening houden met anderen
 • Onvoorzien remmen

 

 

 

 

5de leerjaar:

 • Afname fietsbrevet zilver: in beschermde omgeving:
 • Oefenen voor fietsbrevet goud: in het echte verkeer
 • Rechts op de rijbaan fietsen
 • Rechts afslaan
 • Links afslaan (zonder voorsorteren)
 • Langs een hindernis fietsen
 • Voorrang verlenen
 • De grote verkeerstoets VSV ( via internet)
 • Project ‘dode hoek’

 

6de leerjaar:

 • Oefenen voor fietsbrevet goud: in het echte verkeer
 • Afname fietsbrevet goud / fietsexamen in het echte verkeer
 • Terugkomdag
Bewegingsopvoeding

Lichamelijke opvoeding

Tijdens de les LO worden er verschillende bewegingsactiviteiten georganiseerd. Zij richten zich op het ontwikkelen van:

 • De motorische competentie;
 • Een gezonde, fitte en veilige levensstijl;
 • Een positief zelfbeeld en een goed sociaal functioneren.

De leerinhouden komen overeen met lichamelijke activiteiten waarin vreugde, samenspel en fysieke inspanningen aan bod komen en die een deugddoende en bevrijdende bewegingservaring mogelijk maken. Deelname aan de lessen LO gebeurt in aangepaste turnkledij ( korte of lange turnbroek, T-shirt van de school en turnpantoffels en/of sportschoenen) en is verplicht. Het turn T-shirt krijg je van de school.

Wanneer je T-shirt te klein is kan je een nieuw kopen aan een democratische prijs op het secretariaat. Elke klas neemt deel aan de sportdag georganiseerd door de gemeente. Ook organiseren wij een sportdag op school. Wij nemen deel aan de interscholenloopwedstrijd georganiseerd door de gemeente.

Zwemmen

In het zwembad Sportoase van Heist-op-den-Berg bieden we alle klassen 2- wekelijks een uurtje zwemles aan. De leerlijn zwemmen bestaat uit 5 fases met speciale aandacht voor: watergewenning, leren overleven, leren zwemmen, verbreden van de verschillende zwemslagen en verdiepen en verfijnen. Al deze fases passeren van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar de revue. De zwemouders of zwemmoekes en -vakes helpen met het aan -en uitkleden van het 1ste en 2de leerjaar en gaan soms zelfs mee in het water. Zo wordt er in verschillende niveaugroepjes lesgegeven. Af en toe mogen de leerlingen uitblazen en vrij zwemmen in het recreatiebad.

 

 

Initiatie Frans

In onze school bieden we vanaf de derde kleuterklas taalinitiatie Frans aan. Kenmerkend voor taalinitiatie is de speelse manier waarop het gebeurt, meestal via een muzische aanpak, waarin waarnemingen en mondelinge interactie een belangrijke rol spelen. De focus ligt vooral op het durven meedoen, het beleven van plezier aan de Franse taal, het positief openstaan voor klanken, woorden en eenvoudige zinnen en het speels verwerven van enkele woorden en eenvoudige zinnetjes in die taal. Indien de leerlingen het Frans zelf gebruiken, wordt er ook belang gehecht aan de juiste uitspraak.

In team is er een overzicht / opbouw opgesteld in woordenschat en courante instructies. Deze oplijsting kan je terug vinden in de bijlage. De courante instructies worden aangeboden tijdens de Franse lesjes maar ook tijdens de dagdagelijkse momenten in het klasgebeuren. We willen de taalinitiatie effectief maken door regelmaat in te bouwen en op deze manier het proces niet te onderbreken. In de derde kleuterklas wordt taalinitiatie Frans sporadisch aangeboden (bv bij verjaardagen, bepaalde thema’s,…).

In het eerste leerjaar t.e.m. het vierde leerjaar wordt er om de drie weken een Frans lesje aangeboden. Ook op sporadische momenten kan er Frans aangeboden worden (bij verjaardagen, courante instructies,…). Via de rapporten zal de Franse taalinitiatie ook geëvalueerd worden d.m.v. sterren.

Hoekenwerk en contractwerk

Begrip hoekenwerk

“Een hoek” is een leeromgeving, waarin een bepaalde structuur wordt aangebracht, die kinderen uitnodigt en uitlokt om tot activiteiten en zo tot leren te komen. Hoekenwerk is een organisatievorm die het klassieke, klassikale lesgeven doorbreekt. Bij deze manier van werken is een goede klasinrichting en een sterk organisatievermogen erg belangrijk. Het klaslokaal wordt in verschillende ‘hoeken’ ingedeeld. In de meest ideale vorm is een hoek een min of meer afgeschermde aparte ruimte in het lokaal.

 

Visie

Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen zelf keuzes durven en kunnen maken. Dit is daarom het voornaamste doel van hoekenwerk. Hoekenwerk biedt ook een kans om te leren samenwerken en zelfstandig te leren werken. De sociale vaardigheden worden hier verder ingeoefend. De leerlingen leren hierbij ook om zich een bepaalde tijd aan een activiteit te houden. Dankzij hoekenwerk komt er voor de leerkracht tijd vrij om extra te remediëren. 

In de loop van de week staan er een paar lesuren contractwerk gepland. Hier moeten de leerlingen zelfstandig aan werken. Deze contractjes zijn op maat van elke leerling en bestaan uit 'moetjes' en magjes'. Het voornaamste doel is dat leerlingen leren zelfstandig te werken en te plannen.

Crea-ateliers

Naar school gaan, is meer dan rekenen en taal. Ook onze creativiteit moet kansen krijgen om te ontwikkelen. Dit gebeurt in de lessen muzische vorming gedurende ongeveer 2 à 3 u lestijden per week. Afhankelijk van klas tot klas wordt er gewerkt rond beweging, muziek, beeld, drama en media.

8 Donderdagnamiddagen staat onze school echter volledig op z’n kop. In elke klas, elk hoekje dat er vrij is, wordt er muziek gemaakt, gedanst, geknutseld, toneel gespeeld, met instrumenten geëxperimenteerd,...

De kinderen worden per graad verdeeld en schuiven elke week door naar een andere leerkracht van de graad, die een andere creatieve activiteit met hen uitdiept. Tijdens deze crea-ateliers wordt en niet enkel gewerkt rond de leerplandoelen van Muzische Vorming maar ook sociale vaardigheden zijn zeer belangrijk.

GWP

Elk jaar gaat de 3e graad op GWP (afwisselend zee-/openluchtklassen). Op GWP gaan is voor de leerlingen en de leerkrachten een enorm rijke ervaring. Het pedagogisch nut ervan is reeds meermaals bewezen. De sociale contacten tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de leerkrachten verlopen een stuk vlotter en ook dieper. De hele klas wordt als het ware een vriendengroep.

Openluchtklassen

 • Een aantal sportactiviteiten onder professionele begeleiding 
 • Een ganse dag adventure activiteiten
 • Begeleide natuurwandeling 
 • Stadswandeling 
 • Bosspel
 • Quiz
 • Zwemmen bij mooi weer
 • Disco + bonte avond
 • ...

Zeeklassen

 • Strandonderzoek met strandkoffer
 • Bezoek pier van Nieuwpoort + krabben vangen
 • Go-carts
 • Knutselavond 
 • Zwemmen in subtropisch zwembad
 • Film op groot scherm
 • Zandkastelen bouwen + Olympische strandestafetten 
 • Fuif + bonte avond
 • ...

Tijdens deze week wordt er aan verschillende leerplandoelen gewerkt o.a. van WO, LO maar vooral sociale vaardigheden.

Leren kiezen

In de loop van het tweede trimester werken de leerlingen van het zesde leerjaar rond het project ‘Leren kiezen’ in samenwerking met het CLB en enkele middelbare scholen. In dit project maken de leerlingen eerst op een theoretische manier kennis met de verschillende studierichtingen van het middelbaar onderwijs. Daarna brengen de leerlingen eveneens een bezoekje aan enkele middelbare scholen om bepaalde studierichtingen ook in de praktijk te leren kennen en om vertrouwd te raken met de nieuwe ‘grote’ school. Dit vergemakkelijkt de overgang van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar.